Zamówienia publiczne

Nasz zespół zapewnia kompleksową obsługę prawną i wsparcie dla zamawiających i wykonawców, obejmującą m.in.:

  • kompleksowa pomoc prawna w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych i konkursów, w tym przygotowanie i opiniowanie projektów dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorów umów,
  • doradztwo przy opracowaniu strategii udziału w postępowaniu przetargowym,
  • pomoc prawna w trakcie postępowania przetargowego oraz doradztwo przy zawieraniu oraz realizacji umów w trybie zamówień publicznych,
  • sporządzanie opinii prawnych i konsultacje z zakresu zamówień publicznych,
  • doradztwo w zakresie procedur związanych z udzieleniem zamówień we wszystkich trybach przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych, w tym w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądami powszechnymi.