Prawo własności intelektualnej

bszar działalności kancelarii obejmuje pomoc prawną z zakresu znaków towarowych, patentów, innowacji i praw autorskich. Świadczone przez nas usługi dotyczą kluczowych elementów majątku artystów, przedsiębiorców, twórców, inwestorów, instytucji publicznych, spółek innowacyjnych i obejmują w szczególności:

  • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w tym w szczególności ochrony patentowej wynalazków oraz wzorów użytkowych,
  • ochronę dóbr osobistych i pomoc prawną w przypadku naruszenia dóbr osobistych, w tym dochodzeniu przed sądem zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin lub zapłaty odszkodowania,
  • doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców,
  • doradztwo prawne w zakresie przepływu oraz wprowadzania na rynek europejski towarów oraz lokowania kapitału za granicą,
  • reprezentację przedsiębiorców w negocjacjach i sporach związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  • reprezentację w europejskich postępowań cywilnych oraz w sprawach o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania,
  • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i  sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów,
  • reprezentację przedprocesową oraz reprezentację w procesach sądowych w przypadku naruszeń praw autorskich.