Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia oraz prawa ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności:

  • bieżącą obsługa przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
  • przygotowywaniem i opiniowaniem aktów wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy , w tym w szczególności regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
    doradztwem strategiczne przy zatrudnianiu pracowników
  • pomocą prawną przy przeprowadzaniu procedury zwolnień grupowych,
  • doradztwem w zakresie restrukturyzacji zakładów pracy, przejścia zakładu pracy, delegacji pracowników
  • sporządzaniem opinii prawnych dotyczących ochrony stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, odpowiedzialności materialnej pracowników oraz wypadków przy pracy,
  • reprezentacją w sporach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w sprawach ustalenia istnienia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, dyskryminacji i mobbingu, odwołania od udzielenia kary porządkowej,
  • sporządzaniem odwołań od decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  • reprezentacją w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.